Att bo i bostadsrätt

child-930103

Välkommen som medlem i Kopparkypen!

Som medlem i en bostadsrättsförening har du större inflytande på ditt boende än om du bor i hyresrätt. Vi ser gärna att du som medlem engagerar dig för att på så sätt skapa ett attraktivt boende. Värdet på våra lägenheter bevaras eller ökar om alla hjälps åt genom att vara aktsamma om gemensamma utrymmen och hålla det rent och snyggt på gården. Ett trivsamt boende ger livskvalitet.

Rättigheter i en bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt är en enkel och smidig boendeform. Som bostadsrätts-innehavare disponerar du din lägenhet och samtidigt finns det regler som reglerar hur du på bästa sätt ska förvalta den fastighet som vi tillsammans äger.

Som medlem i vår bostadsrättsförening har du möjlighet att vara med och påverka. Största möjligheten att göra din röst hörd och ta upp frågor, som du anser är viktiga, har du på årsmötet. Vill du ta upp en fråga på årsmötet ska du göra det genom att lämna in en motion till styrelsen.Vår förening har stämma under senhösten varje år. Motioner till stämman ska vara inlämnade senast en månad efter räkenskapsårets utgång, det vill säga den 31 juli. Vi ser gärna att du som medlem kommer till årsstämman.

Som medlem får du gärna komma med förslag på förändringar och förbättringar till oss i styrelsen. Du kan även kontakta din trappvärd med frågor och synpunkter.

Har du intresse av att engagera dig i föreningens verksamhet som ledamot i styrelsen eller på annat sätt hjälpa till är du välkommen att kontakta styrelsen.

Skyldigheter i en bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt för med sig en rad fördelar och är många gånger en frihet, där du som bostadsrättsinnehavare slipper fundera på underhåll av fastigheten. Men det finns också vissa skyldigheter när man bor i bostadsrätt.

Den främsta skyldigheten du har som bostadsrättsinnehavare är att betala månadsavgiften. Som bostadsrättsinnehavare svarar du också för lägenhetens hela inre underhåll. Hur underhållsansvaret är fördelat framgår av bostadsrättslagen samt föreningens egna stadgar. I regel ansvarar bostadsrättsinnehavaren för allt innanför lägenhetens väggar – detta inkluderar också så kallade tätskikt i bad- och duschrum.

Rör och ledningar som enbart hör till den egna lägenheten får du själv stå för om inte stadgarna säger något annat.

Som bostadsrättsägare ska du också iaktta sundhet, ordning och skick i lägenheten, ha uppsikt över dem som vistas där, ge föreningen tillträde vid nödvändiga besiktningar samt underkasta sig reparationer och ändringar som kan bli följden av detta.

Trots att du har rättighet att renovera din bostad har du skyldighet att informera föreningen om din renovering. Hör gärna av dig till oss i styrelsen via kontaktformuläret här.

Förverkande av bostadsrätt

Om en bostadsrättsinnehavare missköter sig och inte fullgör sina skyldigheter kan det gå så långt att man förverkar sin rätt till bostadsrätten. Då säljs bostadsrätten av kronofogden genom så kallad tvångsförsäljning. Överskottet vid försäljningen går alltid till bostadsrättsinnehavaren efter avdrag för förrättningskostnader.

Förverkande är mycket ovanligt men inträffar trots allt då och då. I följande fall kan en bostadsrätt anses förverkad:

  • om man dröjer mer än två veckor med att betala insats eller upplåtelseavgift,
  • om man dröjer mer än 7 dagar med att betala sin månadsavgift,
  • om man hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd från föreningen
  • om lägenheten används i strid med upplåtelsen,
  • om någon annan bor i lägenheten till nackdel för förening eller annan medlem,
  • om lägenheten vanvårdas och/eller det finns ohyra i den,
  • om man inte följer föreningens bestämmelser om ordning, sundhet och skick,
  • om föreningen nekas tillträde till lägenheten vid besiktning eller reparationer.

Bostadsrätten kan också anses förverkad om man åsidosätter något annat som är av särskild vikt för föreningen.

Om man däremot vidtar rättelse innan man fått uppsägningen från föreningen kan inte föreningen längre säga upp bostadsrättsinnehavaren.

Notiser

Här finner du det brev som tidigare delats ut i alla medlemmars brevlådor. Vi påminner även om att medlemmar som felanmäler låg temperatur, trots att rumstemperaturen visar sig vara över 21 grader, kommer att debiteras motsvarande avgiften för felanmälan.
Den knapp som finns på insidan av grinden mot Källvindsgatan kommer tillfälligt att tas ur funktion. Det innebär att för att gå ut genom grindarna så behöver du istället slå inpasseringskoden precis som vid den andra grinden. Detta är planerat vilket innebär att det inte ska felrapporteras.
Föreningen har vid ett tidigare tillfälle gallrat ut en mängd cyklar som ingen vill kännas vid. Dessa cyklar har stått inlåsta i föreningens lokaler men kommer att slängas i februari.
Läs fler notiser